eguruchela

Regular Polygon Circumcircle Area Calculator


Calculates the Circumradius, Area of the polygon, Area of the circumcircle and Ratio of the area for given values.


Formula

Circumradius (r) = l / (2 x sin( π / n ))

Area of the polygon = ( n x l2 ) / ( 4 x tan( π / n ) )

Regular Polygon Circumcircle Area = 3.14 x r2

Where,

n = Number of sides of the polygon,

r = circumradius and

l = Length of the side of the polygon

Area of the polygon